Zvolte Jazyk:

Řád

 • ČL. 1
  Host se po svém příjezdu musí dostavit do přijímací kanceláře s platným dokladem totožnosti za sebe i za každého člena své skupiny z důvodu zákonnému zaregistrování. Takto zaregistrovaným osobám bude doručen camping-pass a bude jim nasazen identifikační náramek. Nošení identifikačního náramku je povinné po celou dobu trvání pobytu. Vstup nepovolaných osob do Dovolenkového střediska a jejich přítomnost v něm znamená:
 • ČL. 2
  Minimální pobyt 2015:
  • Village:
  Období A, minimální délka pobytu 3 noci s příchodem každý den. Období B, C a D, minimální pobyt na 7 nocí, s příjezdy: ČTVRTEK, De Luxe bungalovy typu B, 1° řádek bungalov bungalov De Luxe 1° řádek; PÁTEK, pro bungalovu De Luxe, Superior Bungalov 1° řádek; SOBOTA pro bungalovy (z 89 na 100 a 149 k 216), Ca ' Doro, řádek 1° chaty, mobilní domy, mobilní domy, byt 1 ° řádek pohodlí A a B, A a B pohodlí bytu 1° řádek; NEDĚLE pro bungalovy (od 288 do 217), chata, Lodge Openspace. Jednotky bude k dispozici po příjezdu od 18.00 hodin a odjezd musí být vyklizeny do 10.00 hodin.
  • Hotel & Apart Hotel:
  Pokoje a Apartmánový hotel budou k dispozici od 16:00 hod. a bude třeba je uvolnit do 10:00 hod.
  V Apart Hotel, minimálně 2 osoby na 18,06 a od 10,09 a nejméně 3 lidi 18:06 do 10:09.
  • Camping:
  Bez výhrad, minimální délka pobytu 2 noci. S výhradou minimální pobyt 7 nocí příjezdy: SOBOTA-SOBOTA pro Maxi hřišť a standardní hřišť a standardní žlutá řádek 1° F, E a H; Každý den v týdnu (kromě soboty) pro standardní hřiště a 1° standardní řádek světle zeleně v G, G1. Standardní hřiště světle zelenou barvou v H a borovice hřiště nejsou rezervovány. Hřiště bude k dispozici od 15.00 při příjezdu a v den odjezdu musí být vyklizené do 12.00 hodin.
 • ČL. 3
  Vjezd automobilů je povolen pouze s příslušnou magnetickou kartou. Host je povinen kontrolovat přesnost registrací, oznamovat Vedení jakékoli nesrovnalosti a předem upozorňovat na změny, jako je změna ubytovacího ostrůvku, příjezd a odjezd osob. Vedení je oprávněno zakázat vjezd do Dovolenkového střediska nebo nechat odtáhnout vozidla, která se nacházejí uvnitř, když nejsou řádně zaregistrovaná, a vyfakturovat Hostovi veškeré náklady spojené s nuceným odtažením. Host je v případě vpuštění nezaregistrovaných nebo ilegálních osob nucen zaplatit jako trest sumu rovnající se dennímu tarifu daného období za každou osobu s minimálním pobytem 8 (osm) dnů, s výjimkou případu, kdy se Vedení Dovolenkového střediska rozhodne okamžitě rozvázat smlouvu a ihned vyhostit Hosta i celou jeho skupinu.
 • ČL. 4
  Host si je vědom skutečnosti, že na každý ubytovací ostrůvek může být nainstalován pouze jeden obytný přívěs, obytný vůz nebo stan plus jedno vozidlo (auto nebo motocykl). Ubytovací ostrůvky se dělí na Standard a Maxi. V prvním případě je maximální povolený počet osob pět, zatímco ve druhém případě je to šest. V obou případech je povolena případná instalace „pomocného“ stanu malých rozměrů (kanadský stan, stan typu iglú apod.). V borovicovém háji se bude u každého nainstalovaného stanu počítat tarif ubytovacího ostrůvku Pineta. V případě objednání bude případná žádost o výměnu ubytovacího ostrůvku (ze sektoru s objednáním do sektoru bez objednání) znamenat ztrátu zálohy.
 • ČL. 5
  Ubytovací ostrůvek může být zvolen Hostem při zohlednění pokynů personálu. Ubytovací ostrůvky s objednáním mohou být obsazeny až po schválení Vedením. Změny ubytovacích ostrůvků se provádějí pouze na základě odůvodněných žádostí a na základě nenapadnutelného rozhodnutí Vedení. Veškerá výbava včetně vozidel musí být uspořádaně umístěna v prostoru vymezeném pro daný ubytovací ostrůvek v případě Kempu a na příslušných očíslovaných parkovištích v případě turistické osady. Je jednoznačně zakázáno parkovat jakékoli vozidlo na průjezdových silnicích a obsazovat jiné ubytovací ostrůvky, i když jsou volné; to platí i pro dočasné obsazování. V opačném případě bude za obsazený ubytovací ostrůvek vyúčtována příslušná suma.
 • ČL. 6
  V případě, že odjezd neproběhne v určené denní době, bude Host na základě povolení od Vedení povinen zaplatit pobyt i za den odjezdu, aby mohl zůstat v průběhu daného dne.
 • ČL. 7
  Vedení si vyhrazuje možnost povolit vstup návštěvníkům a denním hostům s krátkodobým bezplatným povolením tak, aby to bylo v souladu s organizačními požadavky Dovolenkového střediska. V případě, že by návštěvník/host prodloužil svou návštěvu, je povinen uhradit příslušný tarif podle platného ceníku. Host Dovolenkového střediska je povinen se ujistit, že jeho návštěvníci disponují povolením od Vedení, a odpovídá za jejich chování uvnitř střediska. Maximální doba odjezdu denních návštěvníků je 23:00 hod. a případný nocleh musí být ohlášen nejpozději do 23:00 hod. a je podmíněn zaregistrováním a zaplacením příslušné sumy podle platného ceníku. Návštěvníkům je zakázán vstup s automobilem.
 • ČL. 8
  Není povolen vstup psů do Dovolenkového střediska s výjimkou případů uvedených v jednotném článku Zákona č. 37 z 12. 02. 1974 a Zákona č. 376 z 25. 08. 1988 o vodících psech pro nevidomé.
 • ČL. 9
  V kteroukoli hodinu je třeba se vyhnout chování, činnostem, hrám a použití zařízení, které ruší Hosty střediska. Zejména je třeba dodržovat noční klid (23:00-07:00 hod. / 13:00-15:00 hod.), během kterého nejsou dovoleny: příjezdy a odjezdy; vjezd, výjezd a pohyb motorových vozidel (platí pouze pro Kemp); použití zařízení a sportovní a zábavní výbavy; montáž a demontáž stanů. Ti, kdo se vrátí do Kempu po 23:00 hod., musí ponechat auto a/nebo motorové vozidlo na vnějším parkovišti u vjezdu až do rána.
 • ČL. 10
  Aby se zabránilo sporům kvůli bezpečnosti všech zúčastněných, je třeba automobil používat co nejméně a v každém případě rychlostí nepřevyšující 10 km/h, zatímco motocykl musí být veden krokem.
 • ČL. 11
  Dospělé osoby jsou odpovědné za chování svých dětí, jejichž dovolená, výchova a potřeby nesmí narušovat klid, bezpečí a hygienu ostatních Hostů. Dále platí, že ti nejmenší musí být vždy doprovázeni v sociálních zařízeních dospělou osobou a musí být pod dohledem při koupání v moři i v bazénu i během použití zábavních zařízení. Host se zavazuje k uhrazení škod způsobených mladistvými, a to i vůči třetím osobám.
 • ČL. 12
  Je zakázáno:
  odhazovat odpadky mimo příslušné nádoby;
  hloubit v zemi jámy nebo kanály;
  zapalovat ohně na otevřeném prostranství;
  používat gril způsobem, který ruší nebo způsobuje nebezpečí;
  poškozovat vegetaci;
  vylévat na zem oleje, paliva, horké, slané nebo odpadové kapaliny;
  mýt v táboře auto nebo jiné prostředky;
  Kemp disponuje příslušným ostrůvkem, jehož použití je bezplatné;
  mýt nádobí a prát prádlo mimo příslušné dřezy;
  mýt nebo oplachovat se ve fontánách v táboře;
  plýtvat vodou nebo ji používat nevhodným způsobem;
  natahovat ploty, přivazovat nebo ukotvovat cokoli k rostlinám, natahovat lana ve výšce osob a instalovat cokoli, co by mohlo představovat potenciální nebezpečí a bránit volnému průchodu osob; používat zařízení, jako jsou malá kamna, elektrické sporáky, ohřívače vody apod.
  Dodávka elektrického proudu na ubytovacích ostrůvcích je 5 ampérů. Rozvody vyhovují normě EHS.
 • ČL. 13
  Pohyblivé nocležní prostředky mohou být vybaveny příslušnými přídavnými kryty, aby byly uloženy výhradně na střeše vozidla a nevyčnívaly z jeho obrysu.
 • ČL. 14
  Předměty nalezené v Dovolenkovém středisku se musí odevzdat  v informační kanceláři kvůli splnění zákonem předepsaných úkonů.
 • ČL. 15
  Použití sportovní a zábavní výbavy probíhá na riziko a nebezpečí uživatele a dále platí, že Vedení neodpovídá za ztráty, poškození a krádeže, ke kterým dojde v Dovolenkovém středisku. Host bere na vědomí, že v pokladně existuje služba úschovy cenných předmětů. S výjimkou úhrady rizik spojených s občanskou odpovědností vůči třetím osobám (kopie příslušného pojištění je uložena v kancelářích Dovolenkového střediska) správa střediska neodpovídá za škody způsobené: bouřkou, krupobitím a jakoukoli další přírodní událostí, náhodnými případy, požárem, krádeží apod. Host pojištěný vlastními prostředky se zavazuje, že v případě pojistné události nepřesáhne vlastní práva a odškodnění od vlastní pojistné společnosti nebo od třetích osob vůči Dovolenkovému středisku.
 • ČL. 16
  Použití bazénů je bezplatné a je vyhrazeno pro zákazníky Dovolenkového střediska. Použití plaveckých drah podléhá úhradě a je povoleno pouze na základě objednání.
 • ČL. 17
  Jakékoli infekční onemocnění musí být okamžitě oznámeno Vedení nebo lékaři Dovolenkového střediska. Na základě rozhodnutí lékaře Dovolenkového střediska si Vedení vyhrazuje právo rozhodnout ohledně přijetí nebo vyloučení hosta a jeho rodinných příslušníků.
 • ČL. 18
  Pobyt v Dovolenkovém středisku pro osoby mladší 18 let je dovolen pouze za přítomnosti dospělé osoby, která za ně převezme veškerou odpovědnost.
 • ČL. 19
  Host prohlašuje, že je seznámen s nařízením vedení přístavu o pravidlech chování na pláži. Proto bere na vědomí zákazy týkající se koupání při rozbouřeném moři, během bouře, v noci, v koridorech pro výjezd plachetnic a windsurfů a v každém případě při vyvěšení červených praporků.
 • ČL. 20
  Host je si vědom, že v prostředí Dovolenkového střediska je zaručena služba dozoru, který je prováděn identifikovatelným personálem. Tento personál bude muset zajistit dodržování zde uvedených nařízení řádu. Host se zavazuje podporovat činnost dozoru a kontroly a kdykoli bude k dispozici, aby předložil na požádání dozorčího personálu své identifikační údaje a povolil vstup do vozidel nebo do ubytovacích prostor.
 • ČL. 21
  Host bere na vědomí zákaz provázení jakékoli obchodní, profesionální a řemeslné aktivity v Dovolenkovém středisku.
 • ČL. 22
  Platba za pobyt, za Apartmány Comfort, Apartmány Comfort Sea, Bungalovy Superior, Bungalovy De Luxe, Bungalovy 1. řady, Bungalovy, Lodge Openspace, Chatky, Maxikaravany a ubytovací ostrůvky s objednáním musí být provedena do 3 dnů od příjezdu. Platba za pobyt na ubytovacích ostrůvcích v sektorech bez objednání musí být provedena nejpozději den před odjezdem. U hostů kempu je třeba ohlásit případný odlišný odjezd a objednání, které nebylo provedeno v našem Dovolenkovém středisku, u člena skupiny nejpozději do 12:00 hod. v naší kanceláři pokladny. V případě hostů ubytovacích zařízení je třeba totéž oznámit jedné z našich kanceláří (reception Hotel a přijímací kancelář). Každý návrat s objednáním podléhá novému přihlášení.
 • ČL. 23
  V případě neprovedeného zaplacení dohodnuté sumy i jakékoli jiné sumy, kterou musí host zaplatit, Host autorizuje Dovolenkové středisko k vydání směnky na jeho jméno s vyčíslením souvisejících nákladů. Splátkové platby jsou zatíženy úroky ve výši 10 % kromě oficiální úrokové sazby v minimální výši 18 % ročně. Host přiznává Dovolenkovému středisku právo zadržet jeho majetek v případě, že by nebyla uspokojena pohledávka Dovolenkového střediska, a uznává také aplikovatelnost nařízení čl. 2756 obč. zák., 3. odstavce.
 • ČL. 24
  V případě jakéhokoli sporu je územně kompetentním Soudní dvůr v Benátkách (Venezia) a Host se výslovně vzdává uplatňování kompetence jakékoli jiné soudní instituce.


  Ultima revisione / Letzte Revision / Last revision / Ultime révision: 2015

Bulletiny

Chcete s námi zůstat v kontaktu a mít k dispozici aktuální novinky a nabídky? Zaregistrujte se pro zasílání našich bulletinů a do příslušného seznamu dle Vašich zájmů!

Probíhá zadávání údajů...

Novinky a události

Archiv novinek

Recenze

Přečtěte si, co o nás říkají naši hosté, a přidejte svůj vlastní názor, který bude užitečný pro nás i pro jiné osoby, které nás ještě neznají.

Virtuální prohlídka

Objevte každý kout v Centro Vacanze Pra’ delle Torri prostřednictvím virtuální prohlídky.

Počasí

Jaké je právě teď počasí v Pra’ delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Fotografie Hostů

#pradelletorri

Není umožněn vstup psům s výjimkou zákonem vymezených případů.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014