Vælg sprog:

Fortrolighed

Meddelelse jf. artikel 13 i lov nr. 196/03 om behandling af personoplysninger (offentliggjort i Gazzetta Ufficiale den 29. juli 2003, generel serie nr. 174, ordinært tillæg nr. 123/L).

 • 1
  Den pågældende lov regulerer personoplysningernes fortrolighed og fastlægger en række forpligtelser for den, som "behandler" oplysninger tilhørende andre retssubjekter.
 • 2
  Ifølge den pågældende bestemmelse skal "behandling" af oplysninger forstås som "enhver operation eller sekvens af operationer, også udført uden brug af elektroniske midler, vedrørende lagring i database, registerføring og andre former for registrering, udfyldelse af erklæringer for retssubjekter, som tilbageholder og indbetaler afgifter og skatter på vegne af ansatte/selvstændige erhvervsdrivende, indsamling, registrering, organisering, opbevaring, indhentning af oplysninger, udarbejdelse, ændring, valg, uddrag, sammenligning, brug, samtrafik, blokering, kommunikation, udbredelse, sletning og distribution af personoplysninger, også selv om de ikke er registreret i en database, kompilering af software bestilt hos os og websteder bestilt hos os, reparation af pc og data heri, inkl. password til system og firewalls og enhver anden praksis med udtrykkelig tilknytning til de af vores virksomhed udførte aktiviteter".
 • 3
  Med hensyn til de nedenstående former for relationer, som kan indgås med vores virksomhed:
  - kontrakter vedrørende levering af materielle og immaterielle goder og tjenesteydelser;
  - enhver form for kommercielt forhold og samarbejde;
  gør vi opmærksom på, at oplysninger vedrørende din virksomhed og fysiske personer, som udøver aktiviteter på dine vegne, er nødvendige for at gennemføre de normale indgreb, som typisk vedrører ovennævnte forhold, og afgivelsen af disse oplysninger er derfor obligatorisk.
 • 4
  Eventuel afvisning af afgivelse af disse oplysninger hindrer muligheden for gennemførelse af de i punkt 3 anførte indgreb.
 • 5
  Alle de oplysninger, som der anmodes om, er obligatoriske. I forbindelse med behandlingen kan vi få kendskab til oplysninger, som ifølge loven om behandling af personoplysninger defineres som såkaldte "følsomme" oplysninger, idet de vedrører helbredstilstanden, medlemskabet af fagforeninger samt religiøs og filosofisk overbevisning. Af ovennævnte årsager anmoder vi om skriftlig tilladelse til behandlingen af oplysningerne.
 • 6
  Oplysningerne behandles fortrinsvis med elektroniske midler og it og gemmes elektronisk, på papir og på ethvert andet egnet medie, hvortil kun det ansvarlige personale har adgang med overholdelse af de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til de tekniske bestemmelser angående grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger (bilag B i loven om behandling af personoplysninger).
 • 7
  Oplysninger indsamlet via internet: vores virksomhed benytter cookies og teknologier til sporing af IP-adresser med henblik på at spore besøg på vores websted, specielt:
  a) Sporing af IP-adresser: Der indsamles IP-adresser for gæster på vores websted. De indsamlede oplysninger benyttes til styring af tekniske/administrative indgreb i vores virksomhed, lokalisering af eventuelle tekniske problemer og forebyggelse af hacker-angreb og misbrug.
  b) Cookies: Vores virksomhed kan benytte cookies for at forbedre mulighederne for brug af de tilbudte tjenester ved at knytte en Cookie til den gæst, som er logget på webstedet. Cookies benyttes også til at fastlægge omfanget af trafik på vores websted og til at spore din profil i forbindelse med bestilling af tjenester, til beregning af rabatter og til styring af de tilbud, som eventuelt anvendes for din konto. Webstedets besøgende har i deres egen browser mulighed for at frakoble brugen af cookies, men i visse tilfælde kan dette medføre funktionsforstyrrelser ved brug af vores websted.

  Vedrørende oplysninger om brug af cookies henvises til direktiv 2009/136/EF.
  Vedrørende yderligere oplysninger om reklamer på Google Adwords og Remarketing henvises til Bestemmelser vedrørende Google markedsføring.
 • 8
  Kommunikation og udbredelse af oplysninger: Dine oplysninger kan være genstand for kommunikation og/eller udbredelse for at gennemføre igangværende kontraktforhold med vores virksomhed, til formål med relation til kontraktforhold med vores virksomhed, til formål vedrørende markedsføring/offentliggørelse af produkter, til kommercielle og markedsføringsmæssige aktiviteter vedrørende produkter fra vores virksomhed. Endvidere kan de oplyses til:
  - personale ved konsulentvirksomheder og/eller virksomheden i deres egenskab af registeransvarlige og -førere med ansvar for behandlingen i forbindelse med styring af procedurerne vedrørende den bestilte tjeneste, idet personalet er nøje informeret med hensyn til sikkerheden for personoplysninger og retten til fortrolighed
  - skattemyndigheder, politi, told, arbejdstilsyn og generelt alle myndigheder, som har til opgave at kontrollere opfyldelsen af de lovbestemte forpligtelser i relation til de ovenfor anførte formål
  - brancheorganisationer og revisorer vedrørende leveringen af de tjenester til de ovenfor anførte formål og professionelle konsulentvirksomheder, som vi har ansat til behandlingen af vores oplysninger.
 • 9
  Behandlingen af oplysninger indebærer identifikation af en række retssubjekter, som er pålagt specifikke forpligtelser og ansvar.
  I det konkrete tilfælde oplyses følgende:
  - Indehaveren og den registeransvarlige for behandlingen af oplysninger er: Centro Vacanze Pra' delle Torri med sæde i Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tlf. +39 0421.299063
  - Registerførere: er de ansatte og/eller samarbejdspartnere ved Centro Vacanze Pra' delle Torri.
 • 10
  De pågældende oplysninger behandles:
  - på papir og på enhver form for elektronisk medie;
  - af autoriserede retssubjekter, som konstant identificeres, uddannes på passende måde og gøres opmærksomme på de i de gældende love fastsatte begrænsninger;
  - med bestræbelse på at holde oplysningerne opdaterede ved fjernelse af forældede, unødvendige og ikke relevante oplysninger;
  - med bestræbelse på at gennemføre alle de lovbestemte organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som har til formål at sikre fortrolighed for det pågældende retssubjekt og undgå tredjemands eller uvedkommendes uberettigede adgang.
 • 11
  For klarhedens skyld gør vi opmærksom på, at artikel 7, 8 og 9 i den sammenfattende lov beskytter rettighederne for de pågældende personer. Nedenfor angives artikel 7 i loven om behandling af personoplysninger (ret til adgang til personlige oplysninger og andre rettigheder):
  1. Den registrerede har ret til at få bekræftet tilstedeværelsen af personlige oplysninger, som vedrører den registrerede. Dette gælder også, selv om oplysningerne endnu ikke er blevet registreret. Meddelelsen skal gives i let forståelig form.
  2. Den registrerede har ret til at få kendskab til:
  a) hvor de personlige oplysninger stammer fra;
  b) formålet med og fremgangsmåden ved behandlingen;
  c) den anvendte logik, såfremt behandlingen sker ved hjælp af elektroniske midler;
  d) identifikatonsoplysninger vedrørende indehaveren, de registeransvarlige og repræsentanten, som er blevet udpeget i henhold til artikel 5, stk. 2;
  e) de retssubjekter eller kategorier af retssubjekter, som kan modtage de personlige oplysninger eller som kan få kendskab til oplysningerne i deres egenskab af national repræsentant, registeransvarlige eller registerførere.
  3. Den registrerede har ret til at opnå:
  a) opdatering, berigtigelse, og såfremt det ønskes integration af oplysningerne;
  b) sletning, anonymisering eller blokering af oplysninger, som behandles i strid med loven, herunder de som ikke kræver opbevaring i relation til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet eller efterfølgende behandlet;
  c) attestering for, at de i litra a) og b) anførte indgreb også for så vidt angår deres indhold er blevet oplyst til de personer, som har modtaget eller er blevet gjort bekendt med oplysningerne, med undtagelse af tilfælde, hvor denne opfyldelse viser sig umulig eller indebærer brug af uforholdsmæssigt store midler i forhold til den beskyttede rettighed.
  4. Den registrerede har ret til af legitime årsager helt eller delvist at modsætte sig:
  a) behandlingen af de personlige oplysninger, som vedrører den registrerede, selv om de vedrører formålet med indsamlingen;
  b) behandlingen af de personlige oplysninger, som vedrører den registrerede, med henblik på udsendelse af materiale vedrørende markedsføring, direkte salg, markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.

  Ved påberåbelse af de i artikel 7 i loven om behandling af personoplysninger fastsatte rettigheder, der er angivet ovenfor, skal den registrerede rette skriftlig henvendelse til Centro Vacanze Pra' delle Torri med sæde i Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tlf. +39 0421.299063.

Nyhedsbrev

Vil du bevare kontakten til os og modtage oplysninger om nyheder og tilbud? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og den liste, som har din interesse!

Indtastning i gang ...

Nyheder og events

Nyhedsarkiv

Anmeldelser

Læs anmeldelserne fra vores gæster og lav din egen anmeldelse. Den er nyttig for os og for alle dem, som endnu ikke kender os.

Virtuelt besøg

Oplev hele Feriecenteret Pra' delle Torri hjemmefra med et virtuelt besøg

Vejrudsigt

Hvordan er vejret i Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Gæsternes billeder

#pradelletorri

Hunde er ikke tilladt, medmindre dette kræves ifølge loven.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014