Wybierz język:

Prywatność

Nota informacyjna udzielana zgodnie z art. 13 Dekretu Legislacyjnego 196/03 -Prywatność (opublikowany w Dzienniku Urzędowym w dniu 29 lipca 2003, Seria główna nr 174, Dodatek zwykły 123/L).

 • 1
  Powyższa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące poufności danych osobowych i nakłada szereg obowiązków na podmiot przetwarzający informacje dotyczące osób trzecich.
 • 2
  Zgodnie z ustawą, przez "przetwarzanie" danych rozumie się "każdą operację lub zbiór operacji, przeprowadzanych również bez pomocy narzędzi elektronicznych, dotyczących prowadzenia bazy danych, redakcji kart księgowych i innych, wypełniania modeli deklaracji podmiotów zastępczych dla podatku dochodowego wyłącznie w stosunku do osób innych niż zatrudnieni pracownicy, zbierania, utrwalania, organizowania, przechowywania, przeglądania, opracowywania, zmieniania, selekcji, wyciągu, porównywania, korzystania, łączenia, blokowania, komunikowania, rozpowszechniania, usuwania i niszczenia danych, również jeśli nie są one zapisane w bazie danych, wykonywania zamówionego oprogramowania oraz witryn internetowych, naprawy komputerów oraz danych w nich zawartych, włączywszy w to hasło systemu oraz inne zabezpieczania, oraz związanych z wszelkimi innymi działaniami przewidzianymi dla działalności prowadzonej przez naszą Spółkę".
 • 3
  W związku z poniższymi punktami, omawiającymi sytuacje, w których mogą Państwo mieć doc czynienia z naszą Spółką:
  - umowy dotyczące dostawy dóbr materialnych, niematerialnych oraz usług;
  - stosunki handlowe oraz wszelkiego rodzaju współpraca.
  informujemy, że dane dotyczące Państwa spółki oraz osób fizycznych wyznaczonych przez Państwa do działania w Państwa imieniu, są niezbędne do prowadzenia zwykłych operacji dotyczących omówionych sytuacji i że w związku z powyższym przekazanie danych jest obowiązkowe;
 • 4
  Ewentualna odmowa przekazania danych oznacza niemożność realizacji działań omówionych w punkcie 3;
 • 5
  Podanie wszystkich wymaganych danych jest obowiązkowe. Przetwarzając dane możemy uzyskać informacje określone przez ustawę jako "wrażliwe", ponieważ można za ich pośrednictwem poznać stan zdrowia, przynależność do związków zawodowych, przekonania religijne i filozoficzne. Z powodu opisanych powyżej względów prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych.
 • 6
  Dane będą przetwarzane głównie za pomocą narzędzi elektronicznych i informatycznych, a następnie zapisane na nośnikach zarówno informatycznych, jak i papierowych, do których dostęp ma wyłącznie wyznaczony personel, zgodnie z minimalnymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w , Załącznik B Kodeksu o ochronie danych osobowych.
 • 7
  Dane zebrane za pośrednictwem Internetu: nasza Spółka wykorzystuje na swej witrynie technologie umożliwiające śledzenie adresów IP oraz "Cookies", w celu śledzenia wizyt na witrynie, w szczególności:
  a) adresy IP: zbierane są adresy IP wszystkich osób odwiedzających witrynę. Zebrane dane są wykorzystywane do zarządzania operacjami techniczno-administracyjnymi naszej Firmy, diagnostyki ewentualnych problemów technicznych oraz aby zapobiec naruszeniom strony i nadużyciom.
  b) pliki Cookies: nasza Spółka może korzystać z technologii "Cookie", w celu poprawy możliwości użytkowania oferowanych usług, przypisując plik cookie połączonemu z witryną odwiedzającemu. Pliki cookie są wykorzystywane również do określenia ilości odwiedzin naszej witryny oraz śledzenia Państwa profilu podczas procesu zamawiania usług, w celu obliczania zniżek i zarządzania promocjami, które mogą przysługiwać Państwa kontu. Goście witryny mogą wyłączyć w swej przeglądarce funkcję śledzenia plików cookie, ale w niektórych przypadkach może to spowodować nieprawidłowości w działaniu naszej strony.

  Informacje na temat wykorzystywania plików cookies zawarte są w Dyrektywie 2009/136/WE.
  Dalsze informacje dotyczące ogłoszeń reklamowych Google Adwords oraz Remarketingu zawarto w Normach dotyczących reklamy Google.
 • 8
  Przekazywanie i rozpowszechnianie danych: podane przez Państwa dane mogą zostać przekazane i/lub rozpowszechniane, aby zrealizować zobowiązania wynikających z umowy z naszą Spółką zobowiązań, w celach wynikających z tych zobowiązań, w celach związanych z wystawieniem referencji, w związku z działaniami handlowymi i promocyjnymi produktów naszej Spółki; ponadto, dane mogą zostać przekazane:
  - pracownikom biura i/lub firmy działających w charakterze administratora danych i wyznaczonych do ich przeznaczania w celu wykonania zamówionych przez Państwa usług; personel ten został odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz prawa do ich ochrony.
  - organom Administracji Finansowej, organom Policji ds. Podatkowych, Urządowi nadzoru podatkowego, Inspektoratowi Pracy oraz wszelkim innym organom wyznaczonym do kontroli spełniania wspomnianych powyżej zobowiązań.
  - Zrzeszeniom branżowym i C.A.A.F. w celach wykonania usług, o których mowa powyżej, a także profesjonalnym biurom wyznaczonym przez nas do przetwarzania naszych danych.
 • 9
  Przetwarzanie danych obejmuje identyfikację niektórych podmiotów, na których spoczywają szczególne zobowiązania i odpowiedzialność.
  Podane zostają następujące informacje na temat:
  - Podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych osobowych oraz Administratora danych, którym jest: Centro Vacanze Pra' delle Torri z siedzibą w Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063
  - Osób wyznaczonych do przetwarzania danych: to pracownicy i/lub współpracownicy firmy Centro Vacanze Pra' delle Torri.
 • 10
  Dane, o których mowa, będą przetwarzane:
  - na nośniku papierowym i elektronicznym jakiegokolwiek rodzaju;
  - przez podmioty upoważnione, identyfikowane w ciągły sposób, odpowiednio przeszkolone i poinformowane na temat obowiązków nakładanych obowiązującymi przepisami;
  - zobowiązując się do ich aktualizowania, usuwania danych przestarzałych, niekoniecznych lub nieistotnych;
  - zobowiązując się do stosowania środków organizacyjnych i zabezpieczających wymaganych prawem, mających na celu zagwarantowanie poufności oraz uniknięcie nieupoważnionego dostępu do danych podmiotów trzecich lub osób nieupoważnionych.
 • 11
  W celu umożliwienia pełnego zapoznania się z zagadnieniem, przypominamy, że artykuły 7, 8, 9 tekstu jednolitego jednoznacznie chronią prawa osób zainteresowanych. Poniżej przytoczono tekst art. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych (Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa):
  1. Zainteresowany ma prawo do uzyskania informacji na temat istnienia dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz do ich zakomunikowania w zrozumiałej formie.
  2. Zainteresowany ma prawo do informacji wskazań na temat:
  a) pochodzenia danych osobowych;
  b) celów oraz sposobu ich przetwarzania;
  c) zasad automatycznego przetwarzania danych w przypadku stosowania narzędzi elektronicznych;
  d) danych identyfikacyjnych posiadacza danych, administratorów oraz wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z artykułem 5, punkt 2;
  e) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium kraju, administratorzy lub pracownicy.
  3. Zainteresowany ma prawo do:
  a) aktualizacji, sprostowania lub, jeśli takie jest jego życzenie, do uzupełnienia danych;
  b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, wliczając w to te dane, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, dla jakich zostały zebrane lub później przetworzone;
  c) uzyskania zaświadczenia, że o operacjach z punktów a) i b) zostały powiadomione, wliczając w to również ich treść, te podmioty, którym dane osobowe zostały przekazane, z wyjątkiem przypadków, gdy takie dopełnienie okazuje się niemożliwe lub wymusza użycie środków nieproporcjonalnych względem chronionego prawa.
  4. Zainteresowany ma prawo do przeciwstawienia się, całkowicie lub częściowo:
  a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu dotyczących go danych osobistych, nawet jeżeli gromadzenie ich znajduje swoje uzasadnienie w celu badań;
  b) przetwarzaniu dotyczących go danych osobistych dla celów wysyłki materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynku lub też przesyłania wiadomości handlowych.

  W celu skorzystania ze wspomnianych praw przewidzianych artykułem 7 Ustawy o Ochronie danych osobowych, osoba zainteresowana musi złożyć pisemny wniosek do firmy Centro Vacanze Pra' delle Torri z siedzibą w Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA, P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 - Tel. +39 0421.299063.

Newsletter

Chcesz pozostać w kontakcie z nami i być na bieżąco z aktualnościami i ofertami? Zapisz się na nasz newsletter i na listę z interesującymi Cię zagadnieniami!

Wprowadzanie danych w toku ...

Nowości i Wydarzenia

Archiwum wiadomości

Recenzje

Przeczytaj, co mówią o nas nasi goście i utwórz własną recenzję, będzie ona pomocna dla nas i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nas nie znają.

Wirtualne zwiedzanie

Odkryj z własnego domu każdy zakątek Centrum Wakacyjnego Pra’ delle Torri za pomocą Wirtualnego Zwiedzania.

Pogoda

Jaka pogoda panuje w Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Zdjęcia gości

#pradelletorri

Wstęp psów jest zakazany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014