Wybierz język:

Regulamin

 • ART. 1
  Gość po przybyciu musi się zgłosić do Biura recepcyjnego z ważnymi dokumentami potwierdzającym tożsamość wszystkich członków danej rodziny/grupy w celu dokonania meldunku wymaganego przepisami prawa. Zarejestrowanym w ten sposób gościom zostaną wydane przepustki camping-pass oraz zostaną oni poproszeni o założenie bransoletek identyfikacyjnych. Noszenie bransoletek podczas trwania pobytu jest obowiązkowe. Wejście i przebywanie na terenie w Centrum Wakacyjnym nieupoważnionych osób powoduje:
 • ART. 2
  Minimalny okres pobytu 2015:
  • Village:
  Okres A, minimalna długość pobytu to 3 noce z przyjazdu każdego dnia. Okresy B, C i D, minimalny pobyt 7-dniowy, zaczynający się: CZWARTEK, De Luxe bungalowy typu B, wiersz 1° parterowy Bungalow De Luxe rzędu 1°; PIĄTEK, na Bungalow De Luxe, rzędu 1° Bungalow typu Superior; SOBOTA dla bungalowów (od 89 do 100 i od 149 do 216), Ca ' Doro, rzędu 1° domki, domki, domki, Apartament 1 ° wiersz Comfort A i B, A i B Apartament Comfort rzędu 1°; NIEDZIELA dla bungalowów (od 288 do 217), Chalet, Lodge Openspace. JEDNOSTKI będą dostępne od godziny 18. 00 w dniu przyjazdu i wyjazdu musi być opuszczone w ciągu godziny 10,00.
  • Hotel & Apart Hotel:
  Pokoje i Apart Hotel są dostępne w dniu przyjazdu od godziny 16.00 i przy wyjeździe muszą zostać zwolnione do godziny 10.00.
  W Apart Hotel, minimum 2 osoby do 18.06 i od 10.09 i co najmniej 3 osób 18:06 do 10:09.
  • Camping:
  Bez zastrzeżeń, minimalny pobyt 2 noce Z zastrzeżeniem, minimalny pobyt 7 noclegów z przybyłych: Sobota-sobota Maxi Touring i Touring standard i standard 1 rzędzie koloru żółtego w dziedzinie F, E i H; W dowolnym dniu tygodnia (z wyjątkiem soboty) do standardowych i Standard Smoły +1-gie rząd jasnozielonym w G, G1. Standardowe boiska jasnozielony w H i boisk nie Pineta być zastrzeżone. Boisko będzie dostępny od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i dzień wyjazdu należy opuścić do 12:00.
 • ART. 3
  Wjazd pojazdów jest dozwolony tylko z kartą magnetyczną. Gość jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dane podane podczas rejestracji są prawidłowe i do zgłaszania wszelkich niezgodności, jak również do powiadomienia z wyprzedzeniem o zmianach, np. zmianie stanowiska, wjeździe i wyjeździe osób. Dyrekcja jest uprawniona do zakazania wjazdu do Centrum Wakacyjnego oraz usunięcia z jego terenu pojazdów, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane, obciążając gościa wszystkimi wydatkami związanymi z usunięciem pojazdu. Gość, w przypadku wprowadzenia na teren ośrodka osób niezarejestrowanych lub ukrywających się, jest zobowiązany do zapłaty, tytułem kary, kwoty równej stawce za pobyt obowiązującej w danym okresie, za każdą osobę i za okres na co najmniej ośmiu (8) dni, przy czym Centrum Wakacyjne jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy i natychmiastowego wydalenia gościa i przebywającej z nim grupy.
 • ART. 4
  Klient jest poinformowany o tym, że na każdym stanowisku może przebywać jedna przyczepa kempingowa lub, alternatywnie, jeden kamper lub jeden namiot oraz jeden pojazd (samochód lub motocykl). Stanowiska dzielą się na Standard i Maxi. W przypadku stanowisk Standard dozwolona maksymalna liczba przebywających na nich osób to pięć, a zaś dla stanowisk Maxi liczba ta wynosi sześć. W obu przypadkach jest to dopuszczalne rozbicie niewielkich rozmiarów namiotu „pomocniczego” (kanadyjka, igloo, itp.). W lesie sosnowym Pineta za każdy rozstawiony namiot jest naliczana opłata „stanowisko pineta”. W przypadku rezerwacji ewentualna prośba o zmianę stanowiska (z sektora z rezerwacją na sektor bez rezerwacji) spowoduje utratę kaucji.
 • ART. 5
  Stanowisko może zostać wybrane przez klienta, z uwzględnieniem zaleceń personelu. Stanowiska rezerwowane mogą zostać zajęte tylko za zgodą Dyrekcji. Nie dokonuje się zmian stanowisk, z wyjątkiem istotnych, w opinii Dyrekcji, powodów. Cały sprzęt gościa, w tym pojazdy, musi być starannie uporządkowany i znajdować się w granicach stanowiska w przypadku Kempingu i ponumerowanych miejsc parkingowych w przypadku Wioski. Kategorycznie zabrania się parkowania jakichkolwiek pojazdów na drogach tranzytowych i zajmowania, choćby tymczasowo, innych stanowisk, nawet jeśli są one wolne, pod groźbą kary naliczenia opłaty za zajmowane stanowisko.
 • ART. 6
  Jeśli wyjazd nie odbędzie do wyznaczonej godziny, Gość, za zgodą Zarządu, w celu pozostania również przez resztę dnia, będzie musiał zapłacić za pobyt także w dzień wyjazdu.
 • ART. 7
  Dyrekcja zastrzega sobie prawo do umożliwienia wjazdu odwiedzającym i gościom dziennym za wydaniem bezpłatnej przepustki ważnej przez krótki okres czasu, co jest jednakże uzależnione od potrzeb organizacyjnych Centrum Wakacyjnego. Jeśli odwiedzający/gość przedłuży swój pobyt na terenie ośrodka, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem. Gość Centrum Wakacyjnego jest odpowiedzialny za zapewnienie, że odwiedzające go osoby są w posiadaniu zezwolenia Dyrekcji i jest odpowiedzialny za ich zachowanie na terenie Centrum. Osoby odwiedzające są zobowiązane do opuszczenia terenu Centrum maksymalnie do godz. 23.00. Ewentualny nocleg należy zgłosić nie później niż do 23.00: podlega on rejestracji i jest opłacany zgodnie z cennikiem. Osoby odwiedzające nie mają prawa wjazdu na teren Centrum samochodu.
 • ART. 8
  Wstęp psów na teren Centrum Wakacyjnego jest zakazany, z wyjątkiem jedynie przypadków przewidzianych Ustawą n. 37 z dn. 12.02.1974 r. oraz Ustawą n. 376 z dn. 25.08.1988 dotyczących psów-przewodników osób niewidzących.
 • ART. 9
  O każdej porze należy unikać zachowań, działań, zabaw i użytkowania urządzeń, które mogą przeszkadzać gościom Centrum Wakacyjnego. W szczególności, w godzinach ciszy (23.00-07.00 / 13.00-15.00) nie są dozwolone: przyjazdy i wyjazdy gości; wjazd, wyjazd i ruch pojazdów silnikowych (tylko na kempingu); korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych; montaż i demontaż namiotów. Osoby wracające na teren Kempingu po godz. 23.00 muszą zostawić samochód i/lub motocykl na parkingu zewnętrznym przed wejściem do rana.
 • ART. 10
  Aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Centrum, należy korzystać z samochodu w jak najmniejszym stopniu, a w każdym razie prędkość nie może być większa niż 10 km/h, podczas gdy motocykle powinny się poruszać z prędkością pieszego.
 • ART. 11
  Dorośli są odpowiedzialni za zachowanie swoich dzieci, których żywotność, stopień wychowania ani potrzeby nie mogą negatywnie wpływać na poziom spokoju, bezpieczeństwa i zdrowia innych osób. Ponadto najmłodsi muszą być zawsze prowadzone do toalety przez osobę dorosłą, a podczas kąpieli w morzu i na basenie oraz korzystania z zaplecza rekreacyjnego muszą być nadzorowane. Gość zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie, również w stosunku do osób trzecich.
 • ART. 12
  Zabrania się:
  wyrzucania śmieci w miejsca inne niż przeznaczone do tego pojemniki;
  kopania dziur i kanałów w glebie; rozpalania ognia pod gołym niebem;
  grill może być używany pod warunkiem, że nie przeszkadza on innym ani nie stwarza niebezpieczeństwa;
  niszczenia roślinności;
  wylewania na ziemię olei, paliw, wrzących, solonych lub zanieczyszczonych płynów;
  mycia samochodów i innych pojazdów na stanowisku kempingowym lub parkingowym;
  Kemping posiada specjalne stanowisko do tego celu, z którego korzystanie jest bezpłatne;
  mycia naczyń i prania ubrań w miejscach innych niż przeznaczone do tego zlewy; mycia lub prania w fontannach wody pitnej;
  marnowania lub nieprawidłowego używania wody;
  rozciągania lub stawiania ogrodzeń, przymocowywanie lub przyczepiania czegokolwiek do roślin, przeciągania sznurków na wysokości człowieka i instalowania wszelkich innych elementów mogących stanowić potencjalne zagrożenie i przeszkadzać w swobodnym przemieszczaniu się;
  korzystania z urządzeń takich jak kuchenki, piecyki elektryczne, podgrzewacze wody, itp. Dostawa energii elektrycznej na stanowiskach wynosi 5 amperów. Instalacje są wykonane zgodnie z normami UE.
 • ART. 13
  Ruchome pojazdy mieszkalne mogą być wyposażone w specjalne dodatkowe pokrycia, pod warunkiem, że są one oparte wyłącznie na dachu pojazdu i nie wystają poza wymiary samego pojazdu.
 • ART. 14
  Przedmioty znalezione na terenie Centrum Wakacyjnego należy dostarczyć do Biura Informacyjnego w celu spełnienia czynności wymaganych przepisami prawa.
 • ART. 15
  Korzystanie ze sprzętu sportowego i zaplecza rekreacyjnego odbywa się na własne ryzyko użytkownika; Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i kradzieże, do jakich dojdzie na terenie Centrum Wakacyjnego. Gość przyjmuje do wiadomości, że w Biurze Kasowym świadczy się usługę przechowywania kosztowności. Z wyjątkiem sytuacji objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (kopia polisy tego ubezpieczenia jest złożona w Biurach Centrum Wakacyjnego), administracja nie odpowiada za szkody, jakie mogą zostać spowodowane przez: burze, grad i wszelkie inne zdarzenia naturalne, zdarzenia losowe, pożar, kradzież, itp. Gość posiadający własne ubezpieczenie zobowiązuje się nie odstępować, w przypadku wypadku, swoich praw oraz działań roszczeniowych własnej firmie lub osobom trzecim przeciwko Centrum Wakacyjnemu.
 • ART. 16
  Korzystanie z basenów jest bezpłatne i ściśle zarezerwowane dla klientów Centrum Wakacyjnego. Korzystanie z torów pływackich jest bezpłatne i jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji.
 • ART. 17
  Każdą chorobę zakaźną należy natychmiast zgłosić się Dyrekcji lub lekarzowi Centrum Wakacyjnego. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, na podstawie opinii lekarza Centrum Wakacyjnego, dotyczącej pozostania lub oddalenia gościa oraz jego rodziny/grupy z terenu Centrum Wakacyjnego.
 • ART. 18
  Pobyt w Centrum Wakacyjnym dzieci poniżej 18 roku życia jest dozwolony tylko w obecności osoby dorosłej biorącej na siebie całą odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią
 • ART. 19
  Gość deklaruje, że został poinformowany o Rozporządzeniu Zarządu Portu, które reguluje zachowanie na plaży. W związku z tym przyjmuje do wiadomości zakaz dotyczący kąpieli, gdy morze jest wzburzone, podczas burzy, w nocy, w korytarzach przepływu żaglówek i desek windsurfingowych i zawsze wtedy, gdy są wywieszone czerwone flagi.
 • ART. 20
  Gość zostaje poinformowany, że w Centrum Wakacyjnym jest zapewniona usługa nadzoru, pełniona przez rozpoznawalnych pracowników. Pracownicy ci mają za zadanie zapewnić przestrzeganie przepisów zawartych w niniejszym dokumencie. Gość zobowiązuje się do sprzyjania wspomnianej usłudze nadzoru i kontroli, oddając się do dyspozycji personelu nadzoru w dowolnej chwili, w celu podania, na jego prośbę, danych osobowych i umożliwienia dostępu do pojazdów lub kwater.
 • ART. 21
  Gość przyjmuje do wiadomości zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zawodowej i rzemieślniczej na terenie Centrum Wakacyjnego.
 • ART. 22
  Opłatę za pobyt, w Apartment Comfort, Apartment Comfort Sea, Bungalow Superior, Bungalow De Luxe, Bungalow 1. rząd, Bungalow, Lodge Openspace, Chalet, Maxicaravan i na stanowiskach rezerwowanych, należy uregulować w ciągu 3 dni od daty przyjazdu. Opłatę za pobyt na stanowiskach bez rezerwacji należy uiścić nie później niż w dniu poprzedzającym wyjazd. W przypadku gości kempingu, ewentualny późniejszy wyjazd i nocleg poza naszym ośrodkiem turystycznym jednego z członków grupy, powinien zostać zgłoszony i opłacony do godziny 12.00 tego samego w naszym biurze kasowym. W przypadku gości kwater obiektu, należy o tym poinformować w jednym z naszych biur (recepcji Hotelu i w Biurze recepcyjnym). Każda powrót z noclegiem podlega ponownemu zameldowaniu. For early departures on reserved stays, the payment required is from the entire reserved period.
 • ART. 23
  W przypadku braku uiszczenia uzgodnionej i należnej opłaty, Gość upoważnia Centrum Wakacyjne do wystawienia obciążającego go weksla na należną sumę wraz z kosztami. Odroczenie płatności powoduje naliczenie odsetek w wysokości 10% więcej niż oficjalna stopy dyskontowa i minimalnie 18% w skali rocznej. Gość przyznaje Centrum Wakacyjnemu prawo do zatrzymania posiadanych przez niego dóbr, dopóki nie zostanie opłacona suma należna Centrum Wakacyjnemu, uznając również możliwość zastosowania przepisów art. 2756, ust. 3 Kodeksu Cywilnego.
 • ART. 24
  W przypadku jakichkolwiek sporów, za sąd właściwy terytorialnie uznaje się sąd w Wenecji; Gość wyraźnie zrzeka się właściwości jakiegokolwiek innego organu sądowego.


  Ultima revisione / Letzte Revision / Last revision / Ultime révision: 2015

Newsletter

Chcesz pozostać w kontakcie z nami i być na bieżąco z aktualnościami i ofertami? Zapisz się na nasz newsletter i na listę z interesującymi Cię zagadnieniami!

Wprowadzanie danych w toku ...

Nowości i Wydarzenia

Archiwum wiadomości

Recenzje

Przeczytaj, co mówią o nas nasi goście i utwórz własną recenzję, będzie ona pomocna dla nas i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nas nie znają.

Wirtualne zwiedzanie

Odkryj z własnego domu każdy zakątek Centrum Wakacyjnego Pra’ delle Torri za pomocą Wirtualnego Zwiedzania.

Pogoda

Jaka pogoda panuje w Pra' delle Torri?

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018

Zdjęcia gości

#pradelletorri

Wstęp psów jest zakazany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą.

Centro Vacanze Pra' delle Torri - P.IVA 02922950270 C.F. 03141560262 - Registro Imprese VE n. 03141560262 - R.E.A. 247462 - Cap. Soc. € 3.120.000,00 Creatiweb 2014